Home » Environment » Ecobat

Ecobat

Společnost uvádí na trh v České republice přenosné baterie a akumulátory a současně zajišťuje zpětný odběr dodávaných přenosných baterií a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT.

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Ekologická závadnost baterií a akumulátorů spočívá především v obsahu toxických látek rtuti (Hg) kadmia (Cd) a olova (Pb) a proto jsou tyto odpady zařazeny mezi nebezpečné. Všechny baterie nebo akumulátory musí být označeny grafickým symbolem „přeškrtnuté“ popelnice, což je symbol označující výrobky podléhající zpětnému odběru. Z přenosných baterií nebo akumulátorů, které je povoleno uvádět na trh, musí být:

  • symbolem Hg označeny alkalické knoflíkové články
  • symbolem Cd označeny niklkadmiové akumulátory
    určené pro ruční nářadí, zdravotnické přístroje
  • symbolem Pb označeny olověné gelové akumulátory

Ecobat

Značení musí být provedeno přímo na baterii nebo akumulátoru. Vyjímkou jsou knoflíkové a mikrotužkové (AAA) články, u kterých je možné značení provést na jejich obalu. Základním krokem pro omezení vlivu vyřazených baterií na životní prostředí je snižování obsahu toxických složek v nich a v používání sekundárních elektrochemických článků. Tyto snahy jsou podporovány legislativně. Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Ecobat

Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ organizace ECOBAT. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako například olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a dalš kovy. Veřejná místa zpětného odběru ECOBAT najdete v seznamu.