Home » Environment » Eko-kom

Eko-kom

Společnost je zapojen do systému EKO-KOM pod ev. číslem F06130012. Systém zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. Podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. EKO-KOM vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v zemích evropské unie, kde tyto systémy tvoří nedílnou součást nakládání s komunálním odpadem.

Eko-kom

Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery.

Eko-kom

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Informace o značení obalových materiálů a tom, jak třídit odpad vzniklý použitím obalových materiálů naleznete na stránkách společnosti EKO-KOM. Dokument registrace společnosti Audimpex do systému EKO-KOM (PDF).

 

Značení obalových materiálů:

recyklace Informace o materiálu, z kterého je obal vyroben; určuje do jakého kontejneru obal-odpad můžete následně bezpečně uložit.
recyklace Tato značka na obalech výrobků vás informuje, že použitý obal patří do příslušné nádoby na odpad.
nebezpečný obal Použitý obal do popelnice, kontejneru nepatří, neboť může obsahovat nebezpečné látky. Takový odpad se odkládá na jiné k tomu určené místo.
zelený bod Značku Zelený bod nesou obaly, jejichž výrobci jsou zapojeni do systému sběru a třídění, u nás je to systém EKO-KOM pro sběr a využití obalových odpadů.