Home » Environment » RoHS

RoHS

Všechny naše nové produkty, jenž pocházejí ze zemí mimo státy EU (Japonsko, Malaysia, Taiwan, China) a které prodáváme v České republice, splňují direktivitu RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances). RoHS je direktivita, zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, vydaná Evropskou komisí. Jejím cílem je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Všechny výrobky splňující tuto direktivitu jsou na obalech viditelně označeny značkou RoHS.

RoHS

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

ZAKÁZANÉ LÁTKY:

 • Kadmium (Cd)
 • Rtuť  (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestimocný chróm (Ch6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)

Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby.

Směrnice se týká elektrických a elektronických zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií uvedených v příloze IA směrnice 2002/96/ES (OEEZ) a je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

RoHS

RoHS požadavky se aplikují na konečné výrobky, které spadají do rozsahu této směrnice. To znamená, že všechny složky a kombinace složek spadající do montážní podskupiny nesmí obsahovat žádnou ze zakázaných složek v úrovni nad maximální koncentraci. Složky by neměly být formálně přípustné, ale udaná maximální hodnota koncentrace je 0,1 procentuelní hmotnosti olova, rtuti, šestimocného chromu, PBB a PBDE a 0,01 procentuelní váhy kadmia ve stejnorodých materiálech.

VÝJIMKY Z DIREKTIVY

 • Náhradní díly na opravu elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.
 • Znovupoužití elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.
 • Olovo - pájka, konečná povrchová úprava složek, laky jako barviva a dehydrátory, PVC jako zpevnění, baterie.
 • Kadmium - elektrolyticky pokovené povrchy, speciální pájky, elektrické kontakty, relé a vypínače, PVC stabilizátor, plastové, skleněné a keramické barvy, některý skleněný a keramický materiál.
 • Rtuť - lampy, senzory, relé.
 • Šestimocný chrom - pasivační povrchy na kovech, rzi zabraňující barvy.
 • PBB a PBDE - zpomalovače hoření v plastech.

Baterie nejsou směrnicí RoHS upraveny a jejich úprava je v samostatné legislativě. Další informace a nové zprávy o RoHS a zavádění do praxe naleznete na www.rohs-news.com